Kim, Im-Suk  사진
Kim, Im-Suk
POSITION
Ph.D.
TEL
+82-51-510-2053
EMAIL
drkis@pusan.ac.kr
RESEARCH
Japanese Literature